எவரெஸ்ட் சிகரத்தை மீண்டும் அளக்கும் சீனா - காரணம் இதுதான்!

1 month_ago 5
எவரெஸ்ட் சிகரத்தின் உயரத்தை சீனாவும், நேபாளமும் மீண்டும் அளந்து வருகின்றன.
Read Entire Article